Medisiner tar livet av oss

//Medisiner tar livet av oss

Medisiner tar livet av oss

Vi lever i overinformasjonssamfunnet. Aldri har vi kunnet så mye. Men forståelsen henger ikke med. Aldri har vi vært så redde, og aldri har vi løpt så mye til legen.

Behovet for kontroll sliter ut både befolkning og ansatte i helsetjenesten. Og pengene flyr.

Jeg har selv vært redd

Etter tredve år med løs mage, kom det til vedvarende smerter i venstre side av magen. Jeg fikk overtalt fastlegen til å bestille en koloskopi. Den ble ikke prioritert av Ahus – en riktig vurdering – og Aleris overtok.

Mens jeg lå på undersøkelsesbordet, mumlet legen noe. Sykepleieren begynte så å finne frem noe jeg gjenkjente som en strømledende plate til å ha under kroppen.

På spørsmål fikk jeg høre at de hadde funnet et blodårenøste de ville svi bort. Det nektet jeg, et slikt nøste er ikke farlig. Legen tok til motmæle: Men vil du ikke ha det vekk da, så slipper du å bekymre deg for at det skal blø? Slett ikke, svarte jeg, hvis jeg blør fra tarmen vil jeg undersøkes på nytt.

Risiko ved prosedyren ble ikke engang nevnt av legen. Gjennomføring av den ville gitt klart større regning til det offentlige.

Skremmende usikkerhet

De færreste i befolkningen har medisinsk faginnsikt nok til å stille spørsmål ved anbefalte undersøkelser og behandling. Er pasienten engstelig, er all ventetid skummel eller plagsom og man betaler seg ut av det om man kan. Få forstår at behandlinger som beviselig virker, ikke alltid virker for et flertall av dem som får medisinen og dessuten innebærer risiko.

Å profittere på moderne menneskers utålmodighet og angst er den minste kunst.

Også legene er engstelige: best å rekvirere en prøve til, så man ikke overser noe. Men dess større andel av befolkningen man utsetter for en test, dess dårligere blir testen til å skille syk fra frisk. Mange leger vet ikke det.

Medisin er ikke eksakt vitenskap. Usikkerhet hører faget til og kan ikke fjernes.

Det er grunnleggende nødvendig å lære leger å håndtere usikkerhet med trygghet.

Brystsmerter er et svært vanlig og skremmende symptom. Da jeg jobbet legevakt, ble sykepleierne stadig overrasket over at jeg ville snakke med pasientene før de tok undersøskelsen EKG. Min respons var: Hver eneste gang jeg rekvirerer en prøve uten å ha snakket med pasienten, så lærer jeg pasienten at selv ikke en lege kan forstå hva han feiler uten prøver. Og da vil pasienten etter hvert forvente – og bli skuffet og redd – dersom det ikke tas prøver.

En kar på Twitter nylig var skuffet over å ha blitt henvist til Aleris for røntgenundersøkelsen MR, fordi han der ble fortalt at han kunne få time dagen etter for 2000 kr, men måtte vente en måned for å slippe med egenandel på 200 kr.

Slik utnyttes pasienter og overselges medisin.

Bunadsgerilja for opplevd trygghet

Det er rimelig at det er stor motstand mot nedlegging av fødeavdelinger.

Dødeligheten for nyfødte i Norge er blant de laveste i verden. Vi mister færre enn 5 av 1000 barn. Dødeligheten er ikke større ved de små enn ved de store fødeavdelingene, fordi jordmødre og leger er gode til å sortere ut risikosvangerskap i tide. De behandles ved de store klinikkene, som derfor i gjennomsnitt har litt høyere dødelighet enn de små.

Det er transportfødsler som er farligst, tre ganger farligere enn institusjonsfødsler, men også blant dem overlever over 99 prosent .

Kampen for de små institusjonene er like mye en kamp for opplevd trygghet (og arbeidsplasser og kompetanse i distriktene) som mot faktisk fare – i et befolkningsperspektiv.

Det er mye helse å hente ved god fødselsomsorg, så jeg er tilbøyelig til å støtte bevaringen av små institusjoner, men i krevende avveiing av ressursbruk må vi ikke skape inntrykk av at det dreier seg om stor risiko å føde langt hjemmefra.

Lungeleger og prioriteringer

Fremtredende lungeleger har vært på banen i kamp for godkjenning av behandling med legemiddelet pembrolizumab som førstevalg ved en lungekrefttype. Prisen er dessverre hemmelig, men vi snakker trolig om rundt tre kvart million kroner pr. ekstra leveår.

De som får medikamentet, opplever i gjennomsnitt ti måneder uten forverring mot seks måneder for dem som får vanlig behandling. Man vet ennå ikke hvor mye lenger de som får pembrolizumab i gjennomsnitt lever. Behandlingen helbreder ikke, men effekten på individene varierer mye.

Kunnskapen tilsier altså tydelig effekt, men det handler ikke om å redde liv, og eventuelle ulemper ved behandlingen skrives det lite om.

Prisen kan settes i sammenheng med utgifter i omsorgstjenesten, som alle er så opptatt av at må være verdig. Ett årsverk der er i størrelsesorden omtrent like dyrt som kreftmedikamentet, og slik tjenesten er bemannet, kreves litt over et halvt årsverk pr. bruker. Man kan altså få mye eldreomsorg for den livsforlengelsen kreftmedisinen lover. I tillegg er det én arbeidsplass.

Kriser og kontroll

Skal jeg tro mediene, er det krise i kriminalomsorgen, politiet, barnevernet, forsvaret og skolesektoren, i tillegg til primærhelsetjenesten og sykehusene.

Det er ingen grunn til å skjerme helsetjenesten.

Ingen steder er folk mer trollbundet av teknologiske fremskritt enn i kampen mot sykdom og død. Mer sparsommelig bruk av prøver og mer edruelig bruk av behandling er naturlige steder å begynne sparingen.

Legeforeningens «Gjør kloke valg-kampanje» er et fint initiativ, men med marginalt gjennomslag så langt. Effekten i USA siden 2012 er så vidt målbar.

Dessverre innfører våre myndigheter stadig mer omfattende kontrollsystemer og dokumentasjonskrav for å opprette en illusjon om at risiko kan unngås. Det stjeler store ressurser, så der kan det også spares. Avtaler med private tjenester som skaper etterspørsel og utnytter folks angst, bør unngås.

Medisinen har et stort ansvar for å avlære befolkningen den utålmodighet og hjelpeløshet vi leger har ansvar for å ha skapt.

Lungelegene og bunadsgeriljaen er produkter av en kultur der vi vil unngå smerte og ikke lenger tolererer de grenser livet og planeten setter for vår aktivitet. Vår offentlige rikdom gjør oss spesielt blinde for sløsingen. Fortsetter vi slik synker offentlig helsetjeneste som en fregatt, og medisinen tar livet av oss.

 

2019-07-18T10:39:09+01:00